Zostać partnerem

WARUNKI HANDLOWE - REGULAMIN

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin reguluje wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z lub w związku z umową sprzedaży (zwaną dalej "Umową Sprzedaży") zawartą pomiędzy Sprzedawcą a dowolną inną osobą fizyczną lub prawną ("Kupującym") za pośrednictwem Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

Sklep internetowy jest prowadzony przez sprzedającego pod adresem internetowym  www.dalen-tech.cz. Dzięki tym warunkom kupujący ma możliwość zapoznania się z zamówieniem przed wysłaniem zamówienia i jest z wyprzedzeniem dobrze poinformowany. Wysyłając zamówienie, kupujący potwierdza, że zapoznał się z tymi warunkami i zgadza się z nimi.

Sprzedawcą i operatorem sklepu internetowego www.dalen-tech.cz jest Dalen Tech Czech s.r.o. z siedzibą w Brnie, ul. Vídeňská 101/119, kod pocztowy 619 00, Republika Czeska,  IČO(Regon): 02777878, DIČ(NIP): CZ02777878, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Brnie, sekcja C, numer 62700.

Wszystkie stosunki umowne podlegają prawu Republiki Czeskiej.

 

2. DEFINICJE POJĘĆ

Umowa konsumencka - umowa kupna, umowa o dzieło lub inna umowa zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli strony są z jednej strony konsumentem, a z drugiej strony sprzedawca.

Konsument - jest osobą fizyczną, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy nie działa w ramach swojej działalności gospodarczej lub innej działalności lub w ramach niezależnego wykonywania swojego zawodu.

Kupujący, który nie jest konsumentem - jest osobą, która przy zawieraniu i wykonywaniu umowy działa w ramach swojej działalności lub innej działalności lub w ramach niezależnego wykonywania swojego zawodu.

3. KONTO UŻYTKOWNIKA

3.1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej na stronie internetowej kupujący ma dostęp do swojego interfejsu użytkownika (dalej "konto użytkownika"). Z konta użytkownika kupujący mogą zamawiać towary. Jeśli oprogramowanie strony www na to zezwala, kupujący może również zamawiać towary bez rejestracji bezpośrednio ze strony www sklepu.

3.2. Rejestrując się na stronie internetowej i zamawiając towar, kupujący jest zobowiązany do prawidłowego i zgodnego z prawdą podania wszystkich danych. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych, kupujący jest zobowiązany je aktualizować. Dane dostarczone przez kupującego na koncie użytkownika i przy składaniu zamówienia są uważane przez sprzedawcę za poprawne.

3.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony przez nazwę użytkownika i hasło. Kupujący jest zobowiązany do zachowania poufności w odniesieniu do informacji niezbędnych do uzyskania dostępu do swojego konta użytkownika i przyjmuje do wiadomości, że sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tego obowiązku przez kupującego.

3.4. Kupujący nie jest upoważniony do zezwalania na korzystanie ze swojego konta użytkownika stronom trzecim.

3.5. Sprzedawca może anulować konto użytkownika, szczególnie jeśli kupujący nie używa już tego konta użytkownika lub jeśli kupujący narusza swoje zobowiązania wynikające z umowy sprzedaży (w tym warunki handlowe).

3.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne w sposób ciągły, w szczególności w zakresie niezbędnej konserwacji sprzętu i oprogramowania Sprzedającego, jak również konserwacji sprzętu i oprogramowania stron trzecich.

4. ZAWARCIE UMOWY ZAKUPU

4.1. Strona  internetowa sklepu zawiera listę towarów oferowanych do sprzedaży przez sprzedającego, w tym ceny poszczególnych oferowanych towarów. Ceny oferowanych towarów są wymienione, łącznie z podatkiem od wartości dodanej i wszelkimi związanymi z tym opłatami.

Aby zamówić towar, kupujący wypełnia formularz zamówienia na stronie  internetowej sklepu. Formularz zamówienia zawiera w szczególności informacje o:

zamówionym towarze (zamówiony towar kupujący  "umieści"  w elektronicznym koszyku  sklepu internetowego)

sposobie zapłaty ceny zakupu towaru oraz szczegóły wymaganego sposobu dostarczenia zamówionego towaru

kosztach związanych  z dostawą towarów (łącznie zwane  "Zamówieniem")

4.2. Umowa zakupu tworzona jest  poprzez wysłanie zamówienia przez kupującego po dokonaniu wyboru wysyłki oraz sposobu zapłaty i akceptacji zamówienia przez sprzedającego. W przypadku jakichkolwiek błędów w transmisji danych sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. Zawarcie umowy sprzedający niezwłocznie potwierdzi kupującemu  drogą mailową na adres podany przez kupującego.

Wynikająca z tego umowa (w tym uzgodniona cena) może zostać zmieniona lub anulowana wyłącznie za zgodą stron lub z przyczyn prawnych, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.

4.3. Zawarta umowa zostaje zachowana przez sprzedającego przez co najmniej pięć lat od zawarcia umowy, lub przez najdłuższy okres czasu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w celu jego pomyślnego spełnienia i nie jest dostępna dla trzecich stron nieuczestniczących, w którym to czasie może zostać udostępniona konsumentowi na pisemny wniosek.

4.4. Zmiana zamówienia i poprawa błędów jest możliwa do momentu przekazania towaru do wysyłki.

4.5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że sprzedający  nie jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności z osobami, które wcześniej znacząco naruszyły umowę sprzedaży (w tym Regulamin).

5. CENA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1. Cenę towaru oraz wszelkie  koszty dostawy kupujący może zapłacić sprzedającemu  w następujące sposoby:

w gotówce w biurze sprzedawcy w Brnie przy ulicy Vídeňská 101/119, Republika Czeska

w gotówce za pobraniem w miejscu wskazanym przez kupującego w zamówieniu

bezgotówkowo ,przelewem bankowym na numer konta sprzedającego:  2231117029/8040

bezgotówkowo, kartą kredytową online

5.2. O ile nie określono inaczej, wraz z ceną zakupu kupujący jest również zobowiązany do zapłacenia sprzedawcy kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towarów po uzgodnionej stawce.

5.3. W przypadku płatności gotówką lub gotówką za pobraniem cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowych cena zakupu jest płatna w ciągu kilku dni od daty zawarcia umowy .

5.4. W przypadku płatności bezgotówkowej, kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu towaru oraz oznaczenia symbolu płatności. W przypadku płatności bezgotówkowych obowiązek zapłaty ceny zakupu przez kupującego jest spełniony, gdy odpowiednia kwota zostanie zaksięgowana na koncie sprzedającego.

5.5. Sprzedający  jest uprawniony, w szczególności gdy nie dojdzie do dostatecznego potwierdzenia zamówienia,  do żądania zapłacenia pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do kupującego.

5.6. Jeśli jest to zwyczajowe w obrocie handlowym lub jeśli jest to określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne, sprzedający wystawi dokument podatkowy - fakturę dla kupującego z tytułu płatności dokonanych w ramach umowy kupna. Sprzedawca jest płatnikiem podatku VAT. Dokument podatkowy – fakturę sprzedający  wystawi kupującemu po zapłaceniu ceny towaru i prześle ją w formie elektronicznej na adres e-mail kupującego.

 

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z § 1837 Kodeksu cywilnego nie ma możliwości odstąpienia od umowy kupna za dostawę towarów przygotowanych zgodnie z życzeniem kupującego, a także towarów podlegających szybkiemu zepsuciu, zużyciu lub umów na dostawę nagrań dźwiękowych i wideo oraz programów komputerowych, jeżeli nabywca naruszył ich oryginalne opakowanie, a także z umowy zakupu na dostawę gazet, periodyków i czasopism.

6.2. Jeżeli przypadek nie jest wymieniony w artykule 6.1. kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu 14 (czternastu) dni od odebrania towaru.

Termin według pierwszego twierdzenia biegnie od dnia zawarcia umowy, a to jest

1. umowy zakupu - od dnia odebrania towaru

2. umowy, która obejmuje kilka rodzajów towarów lub dostawa realizowana jest  w kilku partiach - od dnia dostawy ostatniej partii  towarów

3. umowy, której przedmiotem jest regularna, powtarzająca się dostawa towarów -  od daty pierwszej dostawy towarów.

Odstąpienie od umowy sprzedaży może być przesłane  przez kupującego, między innymi, na adres siedziby sprzedającego lub na adres e-mail sprzedającego.

Sprzedawca umożliwia również kupującemu odstąpienie od umowy poprzez wypełnienie i przesłanie przykładowego formularza dostępnego na stronie internetowej.

6.3. W przypadku odstąpienia na podstawie artykułu 6.2. niniejszego Regulaminu  umowa sprzedaży jest anulowana od samego początku. Towar musi zostać zwrócony sprzedającemu w ciągu 5 dni roboczych od daty wysłania odstąpienia od umowy, w stanie nieuszkodzonym i nieużywanym oraz, jeśli to możliwe, w oryginalnym opakowaniu.

6.4. W ciągu piętnastu (15) dni od zwrotu towaru przez kupującego zgodnie z artykułem 6.3. niniejszego Regulaminu  sprzedawca ma prawo do sprawdzenia zwróconych towarów, w szczególności w celu ustalenia, czy zwrócone towary nie są uszkodzone, zużyte lub częściowo zużyte.

6.5. W przypadku odstąpienia od umowy na podstawie artykułu 6.2. niniejszego Regulaminu, sprzedający zwróci cenę zakupu kupującemu w terminie do dziesięciu (10) dni od końca okresu przeglądu towarów zgodnie z artykułem 6.4 niniejszego Regulaminu, jednak nie później niż w ciągu trzydziestu (30) dni od daty doręczenia odstąpienia od umowy kupna przez kupującego, a to przelewem bankowym na rachunek wskazny przez kupującego. Sprzedający jest również uprawniony do zwrotu ceny zakupu w gotówce, po zwróceniu towaru przez kupującemu.

6.6. W przypadku gdy wraz z towarem zostanie dostarczony kupującemu gratis/prezent,  umowa darowizny zawarta między sprzedającym a kupującym zostaje zawarta pod warunkiem, że gdy kupujący  odstąpi od umowy kupna to jest zobowiązany do zwrotu towaru wraz z podarowanym gratis’em/prezentem.

 

7. DOSTAWA

7.1. Koszty wysyłki i opakowania, które kupujący wybrał w zamówieniu, są ponoszone przez kupującego, a koszty te są regulowane aktualnym cennikiem sprzedającego.

7.2. Sposób dostawy towaru określa sprzedawca, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Jeśli sposób dostawy zostanie wykonany zgodnie z szczególnym życzeniem kupującego, kupujący ponosi ryzyko i dodatkowe koszty związane z tym sposobem dostawy.

7.3. Jeżeli sprzedawca zgodnie z umową zakupu jest zobowiązany dostarczyć towar w miejsce wskazane przez kupującego w zamówieniu, kupujący jest zobowiązany do odebrania towaru w momencie dostawy. Jeżeli kupujący nie odbierze towaru w momencie dostawy, sprzedawca ma prawo do żądania opłaty za przechowanie lub do odstąpienia  od umowy sprzedaży.

7.4. Przy odbiorze towaru od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia integralności opakowania towaru oraz, w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, do powiadomienia przewoźnika bez zbędnej zwłoki. W przypadku naruszenia opakowania wskazującego na nieuprawnione otwieranie przesyłki, kupujący nie jest zobowiązany do odebrania przesyłki od przewoźnika. Podpisując dowód dostawy, kupujący potwierdza, że opakowanie przesyłki zawierającej towary było nienaruszone.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY, GWARANCJA

8.1. Prawa i obowiązki stron dotyczące odpowiedzialności sprzedającego za wady, w tym gwarancji sprzedającego, regulują odpowiednie, ogólnie obowiązujące przepisy (w szczególności przepisy § 612  i następne kodeksu cywilnego).

8.2. Sprzedający odpowiada wobec kupującego za to, że sprzedany przedmiot jest zgodny z umową sprzedaży, w szczególności, że jest bez wad. Zgodność z umową sprzedaży oznacza, że sprzedawany przedmiot ma właściwości jakościowe i użytkowe wymagane przez umowę, opisywane przez sprzedającego, producenta lub jego przedstawiciela lub ogłaszane poprzez  reklamę, lub jakość i użyteczność rzeczy, które są zwyczajowo zgodne z wymogami prawa, znajduje się w odpowiedniej ilości, stopniu lub wadze i odpowiada celowi, który sprzedający określa w odniesieniu do użytkowania przedmiotu lub do którego rzecz zwykle jest używana.

8.3. W przypadku, gdy towar przy odbiorze przez kupującego nie jest zgodny z umową sprzedaży (dalej "rozbieżność  z umową sprzedaży"), kupujący ma prawo do bezpłatnego i bez zbędnej zwłoki przywrócenia przez sprzedającego towaru do stanu zgodnego z umową sprzedaży, w miarę potrzeby kupującego: wymieniając towar  lub naprawiając go. Jeżeli taka procedura nie jest możliwa, kupujący może wymagać rozsądnego rabatu od ceny towaru  lub odstąpienia od umowy. Nie ma to miejsca, jeśli kupujący wiedział, przed przejęciem towaru,o rozbieżności z umową sprzedaży lub sam spowodował takową rozbieżność z umową sprzedaży. Rozbieżność z umową sprzedaży, która objawi się w ciągu sześciu (6) miesięcy od daty otrzymania towaru, będzie uważana za rozbieżność istniejącą w momencie jego przyjęcia, chyba że jest niezgodna z charakterem rzeczy lub jeżeli nie zostanie udowodnione inaczej.

8.4. W przypadku gdy umowa nie dotyczy towaru szybko zużywającego się lub towaru używanego, sprzedający jest odpowiedzialny za wady, które pojawią się jako rozbieżność z umową sprzedaży po przejęciu towaru w okresie gwarancji (gwarancja).

8.5. Prawa kupującego wynikające z odpowiedzialności sprzedawcy za wady, w tym z tytułu gwarancji sprzedającego, przysługują kupującemu w miejscu siedziby sprzedającego. Momentem, w którym roszczenie jest obowiązujące, jest moment, w którym sprzedawca otrzymał reklamowany towar od kupującego.

 

9. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA INFORMACJI

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych kupującego przez sprzedającego podlega warunkom wyszczególnionym w zakładce OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ICH PRZETWARZANIE dostępnej na stronie internetowej Sprzedającego.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Jeżeli relacja związana z korzystaniem ze strony internetowej lub stosunkiem prawnym ustanowionym w umowie sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony zgadzają się, że relacja ta podlega prawu czeskiemu. Nie ma to wpływu na prawa kupującego wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawnych.

10.2 Zamówienie kupującego po dostarczeniu sprzedającemu jest  archiwizowane celem zawarcia i wykonania umowy sprzedaży oraz dalszej ewidencji. Poszczególne etapy techniczne prowadzące do zawarcia umowy są jasne i oczywiste dla kupującego z istoty samego procesu zamawiania. Kupujący ma możliwość identyfikowania i korygowania błędów występujących podczas wprowadzania danych przed złożeniem zamówienia. Koszt  korzystania z usług telekomunikacyjnych (telefon, internet itp.) w celu zrealizowania zamówienia ponosi kupujący.

10.3. Administrator może zmienić lub uzupełnić treść niniejszych warunków - Regulaminu. Niniejsze postanowienia nie naruszają praw i obowiązków wynikających z okresu obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

Dane kontaktowe sprzedającego: Vídeňská 101/119, CZ 619 00, Brno, marketing@dalen-tech.cz, +420 541 233 424.

Niniejsze warunki handlowe – Regulamin obowiązują od 1.8.2018

CZY MACIE PYTANIA ?

Chętnie Wam na nie odpowiemy.

Zuma Line Sp. z o.o.
Zuma Line
ul.. Generała Józefa Zajączka 9
40-050 Katowice


Przedstawiciele handlowi:

Barbara Starek
Specjalista ds. Sprzedaży hurtowej
tel. +48 32 730 66 13
barbara.starek@zumaline.pl

02777878: 02777878
CZ02777878: CZ02777878
Wpis do rejestru: C82378, Sąd Rejonowy w Brnie